TARYFA

za usługi pilotowe na akwenach portu morskiego Gdańsk, portu Elbląg i Zalewu Wiślanego ważna od 1 lipca 2019 r.

1. Wysokość opłaty za usługę pilotową jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu poprzedzającym zakończenie usługi pilotowej. 2. Opłaty pilotowe pobiera się od objętości statku lub zespołu holowniczego obliczanej według wzoru: V = L x B x T w którym: V- objętość statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach sześciennych, L- długość całkowita statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach i centymetrach, B - szerokość maksymalna statku lub zespołu holowniczego, wyrażoną w metrach i centymetrach, T - maksymalne zanurzenie statku lub zespołu holowniczego, do letniej linii ładunkowej, wyrażone w metrach i centymetrach. 3. Dane niezbędne do obliczania objętości, o której mowa w punkcie 2 ustala się na podstawie międzynarodowego świadectwa pomiarowego lub certyfikatu okrętowego. W przypadku niemożności ustalenia danych w sposób tak określony, przyjmuje się dane zawarte w Lloyd’s Register of Ships. 4. Opłaty według tabeli opłat dotyczą jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych na akwenach portu w Gdańsku lub portu Elbląg i Zalewu Wiślanego. 5. Za prace pilota na jednostkach pływających nieposiadających ustalonych wymiarów oraz takich jak doki pływające, platformy wiertnicze lub inne konstrukcje nie spełniające powszechnie przyjętych warunków żeglugi handlowej pobiera się opłatę według umowy zależnie od typu i rozmiarów pilotowanego obiektu. 6. Za czekanie zamówionego pilota trwające powyżej 30 minut na gotowość statku do rozpoczęcia manewrów pobiera się opłatę w wysokości 50 EURO za każde rozpoczęte 30 minut. 7. Za odwołaną usługę pilota po jego wejściu na statek pobiera się opłatę w wysokości 50 EURO. 8. Za pilotowanie statków turystyczno-wycieczkowych oraz statków kontenerowych w żegludze oceanicznej, pobiera się opłaty z 25% zniżką. Dotyczy to zawinięć w ruchu handlowym związanym z przewozem ładunków lub osób. 9. Za pilotowanie statków w porcie Gdańsk, po odbyciu 10 zawinięć z udziałem pilota w kolejnych 12 miesiącach, możliwe jest obniżenie opłaty o 25%. Obniżona opłata jest naliczana w następnych miesiącach o ile statek korzysta z usługi pilotowej w sposób ciągły, a przestaje obowiązywać w wypadku: a) gdy statek w kolejnym roku kalendarzowym i następnych nie odbędzie 10 zawinięć. b) wypadku uzyskania przez kapitana pilotowanego statku zwolnienia z usług pilotowych. 10. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych wewnątrz portu Gdańsk pobiera się opłaty według tabeli opłat z dodatkiem 10%. 11. Za pilotowanie statków z tzw. „Starego portu” (Portu Wewnętrznego) do Portu Północnego (Portu Zewnętrznego) lub odwrotnie, oraz z Wisły Śmiałej do portu Gdańsk przez akwen Zatoki Gdańskiej pobiera się opłatę według tabeli opłat z dodatkiem w wysokości 50%. 12. Za usługi pilotowe wykonane w całości lub w części na akwenach stoczniowych pobiera się opłatę według tabeli opłat z dodatkiem 25%, za wyjątkiem pilotowania statków z redy (lub na redę) do: Nabrzeże Zdobywców Kołobrzegu Nabrzeże Kaszubskie Nabrzeże Remontowe (GSR) Nabrzeże Czołowe (GSR) 13. Za dokowanie, wydokowanie, wodowanie pobiera się opłatę z dodatkiem 50%. 14. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych na trasach: od granicy Państwa – pława nr. 10 do portu Elbląg lub innych portów Zalewu Wiślanego; od stacji pomp Osłonka do portu Elbląg lub innych portów Zalewu Wiślanego; od granicy Państwa - pława nr. 10 do stacji pomp Osłonka; od stacji pomp Osłonka do granicy Państwa – pława nr. 10; -pobiera się opłatę według tabeli opłat z dodatkiem 50 %. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych wewnątrz portu Elbląg pobiera się opłatę według tabeli opłat. 15. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych nieposiadających sprawnych maszyn lub sterów pobiera się opłaty według tabeli opłat z dodatkiem 10%. za wyjątkiem pilotowania statków lub zespołów holowniczych w związku z pkt. 5,11,12. 16. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych przy asyście drugiego pilota, na życzenie armatora lub na żądanie władz administracji państwowej lub, gdy wynika to z przepisów, pobiera się opłatę z dodatkiem 10%. W wypadku pilotowania statku z Portu Północnego (Portu Zewnętrznego) do „Starego Portu”(Portu Wewnętrznego) lub odwrotnie, na całej trasie lub jej części, z udziałem drugiego pilota pobiera się opłatę z dodatkiem 20%. 17. Objaśnienia: a/ Koszt czynności związanych z usługami wykonanymi na podstawie zarządzeń władz administracji państwowej ponosi strona, na rzecz, której usługa została wykonana. b/ Wszelkie inne nie wymienione w niniejszej taryfie prace będą rozliczane według odrębnej umowy. c/ Użycie łodzi pilotowej nie związane z usługą pilotową wymaga odrębnej opłaty. d/ W przypadku wystąpienia akcji lodowej i konieczności obsadzenia statku pilotem przy pomocy holownika lub z powietrza, pobiera się opłatę według tabeli opłat powiększoną o koszty wynajęcia holownika lub helikoptera. e/ Przyjmuje się, że zamawiający usługę obowiązany jest do wniesienia opłat. Zamawianie usług w sytuacji, gdy zamawiający nie będzie płatnikiem wymaga potwierdzenia pisemnego ( fax, e-mail itp.). f/ Przez zanurzenie letnie statków rozumie się zanurzenie odpowiadające letniej linii ładunkowej (inne niż drzewne linie ładunkowe) wyznaczonej zgodnie z Międzynarodową Konwencją o liniach ładunkowych, a dla statków, którym nie wyznaczono linii ładunkowych jako T przyjmuje się największe aktualne zanurzenie. g/ Do obliczania opłat pilotowych zespołów holowniczych nie bierze się pod uwagę wymiarów holowników, za wyjątkiem zespołów holowniczych gdy statek pchający i statek pchany są sztywno połączone w jednostkę zespoloną, którą traktuje się jak samodzielny statek o napędzie mechanicznym. h/ W przypadku zastosowania kilku zmniejszeń lub zwiększeń opłat stosuje się je łącznie. i/ Wszystkie wyżej wymienione opłaty nie zawierają podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r,(Dz.U. nr 11/93 poz. 50) z późniejszymi zmianami. j/ Wymienione w niniejszej Taryfie opłaty (pkt.18) podlegają waloryzacji na dzień 1 kwietnia każdego kolejnego roku , według ogłaszanego przez European Statistical Office ( Eurostat ) wskaźnika : Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP) dla Polski. Taka waloryzacja nie będzie stanowiła zmiany Taryfy. 18. Tabela opłat

Objętość (V) m3EURO
oddo
12000148
20013000180
30014000200
40015000220
50016000254
60017000286
70018000306
80019000338
900110000360
1000111000390
1100112000424
1200113000445
1300114000466
1400115000486
1500116000518
1600117000550
1700118000570
Objętość (V) m3EURO
oddo
1800119000604
1900120000625
2000122000666
2200124000710
2400126000763
2600128000816
2800130000868
3000132000900
3200134000964
34001360001000
36001380001060
38001400001110
40001420001150
42001440001195
44001460001250
46001480001280
48001500001330
Objętość (V) m3EURO
oddo
50001520001388
52001540001440
54001560001484
56001580001525
58001600001578
60001620001610
62001640001664
64001660001705
66001680001759
68001700001790
70001750001855
75001800001897
80001850001950
85001900002010
90001950002065
950011000002130
1000011100002182
Objętość (V) m3EURO
oddo
1100011200002236
1200011300002300
1300011400002350
1400011500002415
1500011600002465
1600011700002520
1700011800002585
1800011900002635
1900012000002700
2000012500002750
2500013000002800
3000013500002870
3500014000002920
4000014500002960
4500015000003070
500001i więcej3180

TARYFA

za wynajęcie kutra pilotowego do przewozu osób związanych z eksploatacją statków na akwenach portu morskiego Gdańsk ważna od 1 maja 2012 r.

1. Wynajęcie kutra pilotowego następuje poprzez zgłoszenie do Dyspozytora Stacji Pilotowej. 2. Realizacja wynajęcia może nastąpić jeżeli nie koliduje ona z bieżąca pracą Stacji Pilotowej i jest zależna od bieżącego zaangażowania kutrów pilotowych oraz warunków pogodowych. 3. Wysokość opłaty za usługę jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu zakończenia usługi wynajęcia kutra pilotowego. 4. Opłata za wynajęcie kutra pilotowego jest uzależniona od odległości liczonej w Mm (milach morskich) jaką przepłynie wynajęty kuter pilotowy. 5. Wysokość opłaty jest liczona: a) za przepłynięcie odległości do 4 Mm (mil morskich) 100 EUR b) za przepłynięcie odległości do 6 Mm (mil morskich) 150 EUR c) za przepłynięcie odległości do 8 Mm (mil morskich) 200 EUR d) za przepłynięcie odległości do 10 Mm (mil morskich) 250 EUR oraz każde następne rozpoczęte 2 Mm (mile morskie) dodatkowo 50 EUR 6. Wysokość opłaty za oczekiwanie kutra pilotowego powyżej 30 minut pobiera się opłatę w wysokości 50 EUR za każde rozpoczęte 30 minut.