logo
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MORSKICH
"GDAŃSK-PILOT" Sp. z o.o.
Start arrow Taryfy
Taryfy Drukuj Email

Taryfa za usługi pilotowe - ważna od 1 stycznia 2015

Taryfy za wynajęcie kutra pilotowego 

TARYFA

za usługi pilotowe na akwenach portu morskiego Gdańsk,

portu Elbląg i Zalewu Wiślanego

ważna od 1 stycznia 2015r.

 
1.Wysokość opłaty za usługę pilotową jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu poprzedzającym zakończenie  usługi pilotowej.

2.Opłaty pilotowe pobiera się od objętości statku lub zespołu holowniczego obliczanej według wzoru:
V = L x B x T
w którym:
V- objętość statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach sześciennych,
L- długość całkowita statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach i centymetrach,
B - szerokość maksymalna statku lub zespołu holowniczego, wyrażoną w metrach i centymetrach,
T - maksymalne zanurzenie statku lub zespołu holowniczego, do letniej linii ładunkowej, wyrażone w metrach i centymetrach.
   
3. Dane niezbędne do obliczania objętości, o której mowa w punkcie 2 ustala się na podstawie międzynarodowego świadectwa pomiarowego lub certyfikatu okrętowego. W przypadku niemożności ustalenia danych w sposób tak określony,przyjmuje się dane zawarte w Lloyd’s Register of Ships.

4. Opłaty według tabeli opłat dotyczą jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych na akwenach portu w Gdańsku lub portu Elbląg i Zalewu Wiślanego.

5. Za prace pilota na jednostkach pływających nieposiadających ustalonych wymiarów oraz takich jak doki pływające, platformy wiertnicze  lub inne konstrukcje nie spełniające powszechnie przyjętych warunków żeglugi handlowej pobiera się opłatę według umowy zależnie od typu i rozmiarów pilotowanego obiektu.

6. Za czekanie zamówionego pilota trwające powyżej 30 minut na gotowość statku do rozpoczęcia manewrów pobiera się opłatę w wysokości 50 EURO za każde rozpoczęte 30 minut.

7. Za odwołaną usługę pilota po jego wejściu na statek pobiera się opłatę w wysokości 50 EURO.

8. Za pilotowanie statków turystyczno-wycieczkowych oraz statków kontenerowych w  żegludze oceanicznej, pobiera się opłaty z 25% zniżką. Dotyczy to zawinięć w ruchu handlowym związanym z przewozem ładunków lub osób.

9. Za pilotowanie statków w porcie Gdańsk , po odbyciu 10 zawinięć z udziałem pilota w kolejnych 12 miesiącach , możliwe jest obniżenie opłaty o 25%. Obniżona opłata jest naliczana w następnych miesiącach o ile statek korzysta z usługi pilotowej w sposób ciągły ,a przestaje obowiązywać w wypadku:
a) gdy statek w kolejnym roku kalendarzowym i następnych nie odbędzie 10 zawinięć.
b) wypadku uzyskania przez kapitana pilotowanego statku zwolnienia z usług pilotowych.

10. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych wewnątrz portu Gdańsk pobiera się opłaty według tabeli opłat z dodatkiem 10 %.

11. Za pilotowanie statków z tzw. „Starego portu” (Portu Wewnętrznego) do Portu Północnego (Portu Zewnętrznego) lub odwrotnie, oraz z Wisły Śmiałej do portu Gdańsk przez akwen Zatoki Gdańskiej pobiera się opłatę według tabeli opłat z dodatkiem w wysokości 50%.

12. Za usługi pilotowe wykonane w całości lub w części na akwenach stoczniowych pobiera się opłatę według tabeli opłat z dodatkiem 25%, za wyjątkiem pilotowania statków z redy (lub na redę) do:
Nabrzeże Zdobywców Kołobrzegu
Nabrzeże Kaszubskie
Nabrzeże Remontowe (GSR)
Nabrzeże Czołowe (GSR)

13. Za dokowanie, wydokowanie, wodowanie pobiera się opłatę z dodatkiem 50%.

14. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych na trasach:
od granicy Państwa – pława nr. 10 do portu Elbląg lub innych portów Zalewu Wiślanego;
od stacji pomp Osłonka do portu Elbląg lub innych portów Zalewu Wiślanego;
od granicy Państwa - pława nr. 10 do stacji pomp Osłonka;
od stacji pomp Osłonka do granicy Państwa – pława nr. 10;
-pobiera się opłatę według tabeli opłat z dodatkiem 50 %.
Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych wewnątrz portu Elbląg pobiera się opłatę według tabeli opłat.

15. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych nieposiadających sprawnych maszyn lub sterów pobiera się opłaty według tabeli opłat z dodatkiem 10%. za wyjątkiem pilotowania statków lub zespołów holowniczych w związku z pkt. 5,11,12.

16. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych przy asyście drugiego pilota, na życzenie armatora lub na  żądanie władz administracji państwowej lub, gdy wynika to z przepisów, pobiera się opłatę z dodatkiem 10%.
W wypadku pilotowania statku z Portu Północnego (Portu Zewnętrznego) do „Starego Portu”(Portu Wewnętrznego) lub odwrotnie, na całej trasie lub jej części, z udziałem drugiego pilota pobiera się opłatę z dodatkiem 20 %.

17. Objaśnienia:
a/ - Koszt czynności związanych z usługami wykonanymi na podstawie zarządzeń władz administracji państwowej ponosi strona, na rzecz, której usługa została wykonana.
b/ Wszelkie inne nie wymienione w niniejszej taryfie prace będą rozliczane według odrębnej umowy.
c/ Użycie łodzi pilotowej nie związane z usługą pilotową wymaga odrębnej opłaty.
d/ W przypadku wystąpienia akcji lodowej i konieczności obsadzenia statku pilotem przy pomocy holownika lub z powietrza, pobiera się opłatę według tabeli opłat powiększoną o koszty wynajęcia holownika lub helikoptera.
e/ Przyjmuje się, że zamawiający usługę obowiązany jest do wniesienia opłat. Zamawianie usług w sytuacji, gdy zamawiający nie będzie płatnikiem wymaga potwierdzenia pisemnego ( fax, e-mail itp.).
f/ Przez zanurzenie letnie statków rozumie się zanurzenie odpowiadające letniej linii ładunkowej (inne niż drzewne linie ładunkowe) wyznaczonej zgodnie z Międzynarodową Konwencją o liniach ładunkowych, a dla statków, którym nie wyznaczono linii ładunkowych jako T przyjmuje się największe aktualne zanurzenie.
g/ Do obliczania opłat pilotowych  zespołów holowniczych nie bierze się pod uwagę wymiarów holowników,  za wyjątkiem zespołów holowniczych gdy statek pchający i statek pchany są sztywno połączone w jednostkę zespoloną, którą traktuje się  jak samodzielny statek o napędzie mechanicznym.
h/ W przypadku zastosowania kilku zmniejszeń lub zwiększeń opłat stosuje się je łącznie.
i/ Wszystkie wyżej wymienione opłaty nie zawierają podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r,(Dz.U. nr 11/93 poz. 50) z późniejszymi zmianami.

Objętość (V) m3EURO
Objętość (V) m3
EURO
 oddo
 od
do
 1
 2000 140 50001 52000 1310
 2001
 3000
 170 52001 54000 1360
 3001 4000 190 54001 56000 1400
 4001 5000 210 56001 58000 1440
 5001 6000 240 58001 60000 1490
 6001 7000 270 60001 62000 1520
 7001 8000 290 62001 64000 1570
 8001 9000 320 64001 66000 1610
 9001 10000 340 66001 68000 1660
 10001 11000 370 68001 70000 1690
 11001 12000 400 70001 75000 1750
 12001 13000 420 75001 80000 1790
 13001 14000 440 80001 85000 1840
 14001 15000 460 85001 90000 1900
 15001 16000 490 90001 95000 1950
 16001 17000 520 95001 100000 2010
 17001 18000 540 100001 110000 2060
 18001 19000 570 110001 120000 2110
 19001 20000 590 120001 130000 2170
 20001 22000 630 130001 140000 2220
 22001 24000 670 140001 150000 2280
 24001 26000 720 150001 160000 2330
 26001 28000 770 160001 170000 2380
 28001 30000 820 170001 180000 2440
 30001 32000 850 180001 190000 2490
 32001 34000 910 190001 200000 2550
 34001 36000 950 200001 250000 2600
 36001 38000 1000 250001 300000 2650
 38001 40000 1050 300001 350000 2710
 40001 42000 1090 350001 400000 2760
 42001 44000 1130 400001 450000 2800
 44001 46000 1180 450001 500000 2900
 46001 48000 1210 500001 i więcej
 3000
 48001 50000 1260   

do góry

 

 TARYFA

za wynajęcie kutra pilotowego do przewozu osób związanych z eksploatacją statków na akwenach portu morskiego Gdańsk,.

ważna od 1 maja 2012r


1. Wynajęcie kutra pilotowego następuje poprzez zgłoszenie do Dyspozytora Stacji Pilotowej.

2. Realizacja wynajęcia może nastąpić jeżeli nie koliduje ona z bieżąca pracą Stacji Pilotowej i jest zależna od bieżącego zaangażowania kutrów pilotowych oraz warunków pogodowych.

3. Wysokość opłaty za usługę jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu zakończenia usługi wynajęcia kutra pilotowego.

4. Opłata za wynajęcie kutra pilotowego jest uzależniona od odległości liczonej w Mm (milach morskich) jaką przepłynie wynajęty kuter pilotowy.

5. Wysokość opłaty jest liczona:
a) za przepłynięcie odległości do   4 Mm (mil morskich)    100 EUR
b) za przepłynięcie odległości do   6 Mm (mil morskich)    150 EUR
c) za przepłynięcie odległości do   8 Mm (mil morskich)    200 EUR
d) za przepłynięcie odległości do 10 Mm (mil morskich)     250 EUR
oraz każde następne rozpoczęte 2 Mm (mile morskie) dodatkowo 50 EUR

6. Wysokość opłaty za oczekiwanie kutra pilotowego powyżej 30 minut pobiera się opłatę w wysokości 50 EUR za każde rozpoczęte 30 minut.

 

do góry