TARYFA za usługi pilotowe na akwenach portu morskiego Gdańsk,
portu Elbląg i Zalewu Wiślanego
ważna od 1 kwietnia 2023 r.

czerwony dźwig w porcie

1. Wysokość opłaty za usługę pilotową jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu poprzedzającym zakończenie usługi pilotowej.

2. Opłaty pilotowe pobiera się od objętości statku lub zespołu holowniczego obliczanej według wzoru:

V = L x B x T
w którym:
V- objętość statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach sześciennych,
L- długość całkowita statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach i centymetrach,
B - szerokość maksymalna statku lub zespołu holowniczego, wyrażoną w metrach i centymetrach,
T - maksymalne zanurzenie statku lub zespołu holowniczego, do letniej linii ładunkowej, wyrażone w metrach i centymetrach.

3. Koszty czynności, związanych z usługami wykonywanymi na podstawie zarządzenia lub zalecenia władz administracji państwowej, ponosi strona, na rzecz której usługa została wykonana.

4. Dane niezbędne do obliczania objętości, o której mowa w punkcie 2 ustala się na podstawie międzynarodowego świadectwa pomiarowego - ITC69 lub certyfikatu okrętowego. W przypadku niemożności ustalenia danych, w sposób tak określony, przyjmuje się dane zawarte w Lloyd’s Register of Ships.

5. Jeśli ładunek, jego część lub instalacje jakiegokolwiek rodzaju, na pilotowanym statku lub zespole holowniczym, wykraczają poza jego obrys, do obliczenia objętości uwzględnia się wymiary statku lub zespołu holowniczego, powiększone o wymiary takiego ładunku lub instalacji.

6. Wysokość opłaty określona jest w tabelach opłat w pkt. 20 i w pkt. 21 niniejszej taryfy, przy czym:
1) Opłaty wskazane w pkt. 20 niniejszej taryfy dotyczą:
a) jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych na akwenach portu w Gdańsku.
b) jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych na akwenach wewnątrz portu Elbląg lub wewnątrz innych portów Zalewu Wiślanego.
2) Opłaty wskazane w pkt. 21 niniejszej taryfy dotyczą jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych z morza, przez przekop Mierzei Wiślanej lub inną część Zalewu Wiślanego, do lub z portu Elbląg lub innych portów Zalewu Wiślanego.

7. Za prace pilota na jednostkach pływających nieposiadających ustalonych wymiarów oraz takich jak doki pływające, platformy wiertnicze lub inne konstrukcje nie spełniające powszechnie przyjętych warunków żeglugi handlowej, pobiera się opłatę według umowy, zależnie od typu i rozmiarów pilotowanego obiektu.

8. Za oczekiwanie zamówionego pilota trwające powyżej 30 minut, na gotowość statku do rozpoczęcia manewrów, pobiera się opłatę w wysokości 85 EURO za każde rozpoczęte 30 minut.

9. Za odwołaną usługę pilota, po jego wejściu na statek, pobiera się opłatę w wysokości 85 EURO.

10. Za pilotowanie statków:
1) turystyczno-wycieczkowych pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20, albo pkt. 21 niniejszej taryfy) z 25% zniżką - dotyczy zawinięć w ruchu handlowym, związanych z przewozem pasażerów.
2) kontenerowych w żegludze oceanicznej, pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z 15% zniżką - dotyczy zawinięć w ruchu handlowym, związanych z przewozem ładunków.

11. Za pilotowanie statków w porcie Gdańsk, Elbląg lub innym porty Zalewu Wiślanego, po odbyciu 12 zawinięć, z udziałem pilota w kolejnych 12 miesiącach, może być przyznana zniżka opłaty o 25%. Przyznana, obniżona opłata, jest naliczana w następnych miesiącach, przy każdym zawinięciu statku. Obniżona opłata przestaje obowiązywać w wypadku jej odwołania lub:
a) gdy statek w kolejnych 12 miesiącach, liczonych od ostatniego zawinięcia do danego portu (Gdańsk, Elbląg, albo inny porty Zalewu Wiślanego), nie zawinie 12 razy do tego samego portu.
b) uzyskania przez kapitana pilotowanego statku zwolnienia z usług pilotowych.

12. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych wewnątrz portu Gdańsk lub wewnątrz portu Elbląg lub wewnątrz innego portu Zalewu Wiślanego pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem 10 %.

13. Za pilotowanie statków z tzw. ”Starego portu” (Portu Wewnętrznego) do Portu Północnego (Portu Zewnętrznego) lub odwrotnie, oraz z Wisły Śmiałej do portu Gdańsk przez akwen Zatoki Gdańskiej pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem w wysokości 50%.

14. Za usługi pilotowe wykonane w całości lub w części na akwenach stoczniowych pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem 25%, za wyjątkiem pilotowania statków z redy (lub na redę) do/z:
Nabrzeża Zdobywców Kołobrzegu (GSR)
Nabrzeża Kaszubskiego
Nabrzeża Remontowego (GSR)
Nabrzeża Czołowego (GSR)

15. Za dokowanie, wydokowanie, wodowanie pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem 50%.

16. Za pilotowanie statków, obiektów holowanych lub zespołów holowniczych nieposiadających sprawnych maszyn lub sterów pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20, albo pkt. 21 niniejszej taryfy) z dodatkiem 25%, - powyższe nie dotyczy pilotowania statków lub zespołów holowniczych określonych w pkt. 7 niniejszej taryfy.

17. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych przy asyście drugiego pilota, na wniosek armatora lub na żądanie władz administracji państwowej lub, gdy wynika to z przepisów, pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20, albo pkt. 21 niniejszej taryfy) z dodatkiem 25 %.

18. Za asystę pilotową, wymagającą czynności, wykraczających poza typową usługę pilotową, sprowadzającą się do wprowadzenia statku lub zespołu holowniczego do portu i zacumowania lub jego odcumowania i wyprowadzenia z portu, pobiera się opłatę w wysokości 315 Euro za każdą godzinę takiej asysty (opłata za rozpoczętą, a niezakończoną godzinę takiej asysty naliczana jest proporcjonalnie do czasu jej trwania w tej godzinie). Przez asystę, o której mowa w niniejszym punkcie rozumie się w szczególności: przeprowadzanie prób maszyn lub urządzeń, wymagających zatrzymania ruchu pilotowanego statku lub zespołu holowniczego, po jego odcumowaniu, w trakcie przejścia kanałem portowym lub torem wodnym lub poza ich obszarem lub przed zacumowaniem; zatrzymanie pilotowanego obiektu, w celu zmiany jego stanu balastowego; utrzymywanie lub kontrolowanie pozycji obiektu w kanale portowym, na torze wodnym, na kotwicowisku lub poza ich obszarem, z użyciem holowników lub bez ich użycia; konieczność przebywania pilota na statku lub zespole holowniczym, w trakcie postoju w porcie, na redzie lub w innym miejscu, z jakiejkolwiek przyczyny; zmianę długości holu, zamianę holowników lub przearanżowanie zespołu holowniczego.

19. Objaśnienia/inne
a/ Wszelkie inne nie wymienione w niniejszej taryfie prace będą rozliczane według odrębnej umowy.
b/ Użycie łodzi pilotowej nie związane z usługą pilotową wymaga odrębnej opłaty.
c/ W przypadku wystąpienia akcji lodowej i konieczności obsadzenia statku pilotem przy pomocy holownika lub z powietrza, pobiera się opłatę według tabeli opłat powiększoną o koszty wynajęcia holownika lub helikoptera.
d/ Zobowiązanym do zapłaty należności z tytułu zleconej usługi pilotowej jest zamawiający tę usługę. Wykonanie zleconej usługi pilotowej może być uwarunkowane opłaceniem z góry należnych opłat lub uiszczeniem określonej zaliczki. Jeżeli zamawiający zleca usługę pilotową w imieniu i na rachunek własny lub osoby trzeciej (zleceniodawca), to jest zobowiązany do złożenia zamówienia faksem albo pocztą elektroniczną. Na żądanie przedsiębiorcy pilotowego, zamawiający usługę na rzecz zleceniodawcy zobowiązany jest w każdym czasie do wskazania pełnych danych tego zleceniodawcy koniecznych do rozliczenia wykonanej usługi oraz przedstawienia dowodu umocowania do działania w jego imieniu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyżej wymienionego zobowiązania, odpowiedzialność za roszczenia przedsiębiorcy pilotowego z tytułu wykonanej usługi pilotowej ponosi zamawiający.
e/ Przez zanurzenie letnie statków rozumie się zanurzenie odpowiadające letniej linii ładunkowej (inne niż drzewne linie ładunkowe) wyznaczonej zgodnie z Międzynarodową Konwencją o liniach ładunkowych, a dla statków, którym nie wyznaczono linii ładunkowych jako T przyjmuje się największe aktualne zanurzenie.
f/ Do obliczania opłat pilotowych zespołów holowniczych nie bierze się pod uwagę wymiarów holowników, za wyjątkiem zespołów holowniczych gdy statek pchający i statek pchany są sztywno połączone w jednostkę zespoloną , którą traktuje się jak samodzielny statek o napędzie mechanicznym.
g/W przypadku zastosowania kilku zmniejszeń lub zwiększeń opłat stosuje się je łącznie.
h/ Wszystkie wyżej wymienione opłaty nie zawierają podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r,(Dz.U. nr 11/93 poz. 50) z późniejszymi zmianami.
i/ Wysokość opłat, wymienionych w pkt. 20 i 21 niniejszej Taryfy /Tabela opłat i Tabela opłat (dla portu Elbląg i innych portów zalewu Wiślanego)/, podlegać będzie waloryzacji, po upływie każdego roku kalendarzowego, o średnioroczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych HICP dla Polski, publikowany przez urząd statystyczny Eurostat, za rok poprzedni, wyłącznie w razie, gdy wskaźnik ten wyniesie powyżej 100. Zmiana wysokości opłat z tytułu waloryzacji nie stanowi zmiany warunków Taryfy. Opłaty, których wysokość zostanie zwaloryzowana w powyższy sposób, będą obowiązywać od dnia 01 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

20. Tabela opłat

 

Objętość (V) m3 EURO
od do
1 2000 206
2001 3000 251
3001 4000 279
4001 5000  305
5001 6000  354
6001 7000  397
7001 8000  425
8001  9000  471
9001  10000  500
 10001  11000  541
 11001  12000  589
12001  13000  618
 13001  14000  648
14001  15000  676
15001  16000  719
16001  17000  764
17001  18000  793

 

Objętość (V) m3 EURO
od do
18001 19000  839
19001  20000 868
20001  22000 925
22001  24000 987
24001  26000 1061
26001  28000 1132
28001  30000 1208
30001  32000 1252
32001  34000 1340
34001  36000 1391
36001  38000 1473
38001  40000 1543
40001  42000 1599
42001  44000 1662
44001 46000  1738
46001  48000 1779
48001  50000 1850

 

Objętość (V) m3 EURO
od do
50001 52000 1930
52001 54000 2001
540001 56000 2062
56001 58000 2120
58001 60000 2193
60001 62000 2238
62001 64000 2314
64001 66000 2370
66001 68000 2445
68001 70000 2490
70001 75000 2577
75001 80000 2637
80001 85000 2711
85001 90000 2793
90001 95000 2870
95001 100000 2960
100001 110000 3033

 

Objętość (V) m3 EURO
od do
110001 120000 3109
120001 130000 3198
130001 140000 3267
140001 150000 3356
150001 160000 3427
160001 170000 3503
170001 180000 3594
180001 190000 3662
190001 200000 3753
200001 250000 3822
250001 300000  3892
300001 350000  3990
350001 400000 4059
400001 450000 4115
450001 500000 4269
500001 i więcej  4420

 

21. Tabela opłat (dla portu Elbląg i innych portów Zalewu Wiślanego)

 

Objętość (V) m3 EURO
od do
1 2000 360
2001 3000 460
3001 4000 498
4001 5000 536
5001 6000 573
6001 7000 611
7001 8000 649
8001  9000 686
9001  10000 724
 10001  11000 762
 11001  12000 799
12001  13000 837
 13001  14000 875

 

TARYFA
za wynajęcie kutra pilotowego do przewozu osób związanych z eksploatacją statków
na akwenach portu morskiego Gdańsk
ważna od 1 kwietnia 2023 r.

Wznawia się przewóz osób trzecich kutrami pilotowymi – z zachowaniem stosowania środków ograniczających transmisję wirusa (obowiązek użycia masek zakrywających usta i nos, wymóg przebywania przewożonych osób na pokładzie pilotówki – na zewnątrz, poza pomieszczeniem nadbudówki). Niestosowanie się do tych wymogów spowoduje anulowanie zamówionej usługi przewozu.

1. Wynajęcie kutra pilotowego następuje poprzez zgłoszenie do Dyspozytora Stacji Pilotowej.

2. Realizacja wynajęcia może nastąpić jeżeli nie koliduje ona z bieżąca pracą Stacji Pilotowej i jest zależna od bieżącego zaangażowania kutrów pilotowych oraz warunków pogodowych.

3. Wysokość opłaty za usługę jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu zakończenia usługi wynajęcia kutra pilotowego.

4. Opłata za wynajęcie kutra pilotowego jest uzależniona od odległości liczonej w Mm (milach morskich) jaką przepłynie wynajęty kuter pilotowy.

5. Wysokość opłaty jest liczona:
a) za przepłynięcie odległości do 4 Mm (mil morskich) 175 EUR
b) za przepłynięcie odległości do 6 Mm (mil morskich) 235 EUR
c) za przepłynięcie odległości do 8 Mm (mil morskich) 300 EUR
d) za przepłynięcie odległości do 10 Mm (mil morskich) 350 EUR
oraz każde następne rozpoczęte 2 Mm (mile morskie) dodatkowo 85 EUR

6. Wysokość opłaty za oczekiwanie kutra pilotowego powyżej 30 minut pobiera się opłatę w wysokości 85 EUR za każde rozpoczęte 30 minut.

 

TARYFA 2024

 

za usługi pilotowe na akwenach portu morskiego Gdańsk,

portu Elbląg i Zalewu Wiślanego

ważna od 1 kwietnia 2024 r. 1. Wysokość opłaty za usługę pilotową jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego, obowiązującego w dniu poprzedzającym zakończenie usługi pilotowej.

 2. Opłaty pilotowe pobiera się od objętości statku lub zespołu holowniczego obliczanej według wzoru:

V = L x B x T

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

V- objętość statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach sześciennych,
L- długość całkowita statku lub zespołu holowniczego, wyrażona w metrach i centymetrach,

B - szerokość maksymalna statku lub zespołu holowniczego, wyrażoną w metrach i centymetrach,

T - maksymalne zanurzenie statku lub zespołu holowniczego, do letniej linii ładunkowej, wyrażone w metrach i centymetrach.

 

 1. Koszty czynności, związanych z usługami wykonywanymi na podstawie zarządzenia lub zalecenia władz administracji państwowej, ponosi strona, na rzecz której usługa została wykonana.

 

 1. Dane niezbędne do obliczania objętości, o której mowa w punkcie 2 ustala się na podstawie międzynarodowego świadectwa pomiarowego - ITC69 lub certyfikatu okrętowego. W przypadku niemożności ustalenia danych, w sposób tak określony, przyjmuje się dane zawarte w Lloyd’s Register of Ships.

 2. Jeśli ładunek, jego część lub instalacje jakiegokolwiek rodzaju, na pilotowanym statku lub zespole holowniczym, wykraczają poza jego obrys, do obliczenia objętości uwzględnia się wymiary statku lub zespołu holowniczego, powiększone o wymiary takiego ładunku lub instalacji.

 3. Wysokość opłaty określona jest w tabelach opłat w pkt. 20 i w pkt. 21 niniejszej taryfy, przy czym:

 1. Opłaty wskazane w pkt. 20 niniejszej taryfy dotyczą:

 1. jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych na akwenach portu w Gdańsku.

b) jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych na akwenach wewnątrz portu Elbląg lub wewnątrz innych portów Zalewu Wiślanego.

 1. Opłaty wskazane w pkt. 21 niniejszej taryfy dotyczą jednej operacji pilotowania statków lub zespołów holowniczych z morza, przez przekop Mierzei Wiślanej lub inną część Zalewu Wiślanego, do lub z portu Elbląg lub innych portów Zalewu Wiślanego lub na obszar Zalewu Wiślanego (także z obszaru Zalewu Wiślanego na morze).

 1. Za prace pilota na jednostkach pływających nieposiadających ustalonych wymiarów oraz takich jak doki pływające, platformy wiertnicze lub inne konstrukcje nie spełniające powszechnie przyjętych warunków żeglugi handlowej, pobiera się opłatę według umowy, zależnie od typu i rozmiarów pilotowanego obiektu.

 2. Za oczekiwanie zamówionego pilota trwające powyżej 30 minut, na gotowość statku do rozpoczęcia manewrów, pobiera się opłatę w wysokości 100 EURO za każde rozpoczęte 30 minut.

 3. Za odwołaną usługę pilota, po jego wejściu na statek, pobiera się opłatę w wysokości 100 EURO.

 4. Za pilotowanie statków:

 1. turystyczno-wycieczkowych pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20, albo pkt. 21 niniejszej taryfy) z 25% zniżką - dotyczy zawinięć w ruchu handlowym, związanych z przewozem pasażerów.

2) kontenerowych w żegludze oceanicznej, pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z 15% zniżką - dotyczy zawinięć w ruchu handlowym, związanych z przewozem ładunków.

 

 1. Za pilotowanie statków w porcie Gdańsk, Elbląg lub innym porty Zalewu Wiślanego, po odbyciu 12 zawinięć, z udziałem pilota, w kolejnych 12 miesiącach, może być przyznana zniżka opłaty o 25%. Przyznana, obniżona opłata, jest naliczana w następnych miesiącach, przy każdym zawinięciu statku. Obniżona opłata przestaje obowiązywać w wypadku jej odwołania lub:
  a) gdy statek w kolejnych 12 miesiącach, liczonych od ostatniego zawinięcia do danego portu (Gdańsk, Elbląg, albo inny porty Zalewu Wiślanego), nie zawinie 12 razy do tego samego portu.
  b) uzyskania przez kapitana pilotowanego statku zwolnienia z usług pilotowych.

Powyższa zniżka nie dotyczy jednostek wskazanych w punkcie 17 niniejszej taryfy.

 1. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych wewnątrz portu Gdańsk lub wewnątrz portu Elbląg lub wewnątrz innego portu Zalewu Wiślanego pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem 10 %.

 2. Za pilotowanie statków z tzw. ”Starego portu” (Portu Wewnętrznego) do Portu Północnego (Portu Zewnętrznego) lub odwrotnie, oraz z Wisły Śmiałej do portu Gdańsk przez akwen Zatoki Gdańskiej pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem w wysokości 50%.

 3. Za usługi pilotowe wykonane w całości lub w części na akwenach stoczniowych pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem 25%, za wyjątkiem pilotowania statków z redy (lub na redę) do/z:
  Nabrzeża Zdobywców Kołobrzegu (GSR)
  Nabrzeża Kaszubskiego
  Nabrzeża Remontowego (GSR)
  Nabrzeża Czołowego (GSR)

 4. Za dokowanie, wydokowanie, wodowanie pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20 niniejszej taryfy) z dodatkiem 50%.

 5. Za pilotowanie statków, obiektów holowanych lub zespołów holowniczych nieposiadających sprawnych maszyn lub sterów pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20, albo pkt. 21 niniejszej taryfy) z dodatkiem 25%, - powyższe nie dotyczy pilotowania statków lub zespołów holowniczych określonych w pkt. 7 niniejszej taryfy.

 6. Za pilotowanie statków lub zespołów holowniczych przy asyście drugiego pilota, na wniosek armatora lub na żądanie władz administracji państwowej lub, gdy wynika to z przepisów lub z innych przyczyn pobiera się opłatę według tabeli opłat (pkt. 20, albo pkt. 21 niniejszej taryfy) z dodatkiem 35 %.

18. Za asystę pilotową, wymagającą czynności, wykraczających poza typową usługę pilotową, sprowadzającą się do wprowadzenia statku lub zespołu holowniczego do portu i zacumowania lub jego odcumowania i wyprowadzenia z portu, pobiera się opłatę w wysokości 360 Euro za każdą godzinę takiej asysty (opłata za rozpoczętą, a niezakończoną godzinę takiej asysty naliczana jest proporcjonalnie do czasu jej trwania w tej godzinie). Przez asystę, o której mowa w niniejszym punkcie rozumie się w szczególności: przeprowadzanie prób maszyn lub urządzeń, wymagających zatrzymania ruchu pilotowanego statku lub zespołu holowniczego, po jego odcumowaniu, w trakcie przejścia kanałem portowym lub torem wodnym lub poza ich obszarem lub przed zacumowaniem; zatrzymanie pilotowanego obiektu, w celu zmiany jego stanu balastowego; utrzymywanie lub kontrolowanie pozycji obiektu w kanale portowym, na torze wodnym, na kotwicowisku lub poza ich obszarem, z użyciem holowników lub bez ich użycia; konieczność przebywania pilota na statku lub zespole holowniczym, w trakcie postoju w porcie, na redzie lub w innym miejscu, z jakiejkolwiek przyczyny; zmianę długości holu, zamianę holowników lub przearanżowanie zespołu holowniczego; operacje pogłębiania.

19. Objaśnienia/inne:

a/ Wszelkie inne nie wymienione w niniejszej taryfie prace będą rozliczane według odrębnej umowy.

b/ Użycie łodzi pilotowej nie związane z usługą pilotową wymaga odrębnej opłaty.

c/ W przypadku wystąpienia akcji lodowej i konieczności obsadzenia statku pilotem przy pomocy holownika lub z powietrza, pobiera się opłatę według tabeli opłat powiększoną o koszty wynajęcia holownika lub helikoptera.

d/  Zobowiązanym do zapłaty należności z tytułu zleconej usługi pilotowej jest zamawiający tę usługę.  Wykonanie zleconej usługi pilotowej może być uwarunkowane opłaceniem z góry należnych opłat lub uiszczeniem określonej zaliczki. Jeżeli zamawiający zleca usługę pilotową w imieniu i na rachunek własny lub osoby trzeciej (zleceniodawca), to jest zobowiązany do złożenia zamówienia faksem albo pocztą elektroniczną. Na żądanie przedsiębiorcy pilotowego, zamawiający usługę na rzecz zleceniodawcy zobowiązany jest w każdym czasie do wskazania  pełnych danych tego zleceniodawcy koniecznych do rozliczenia wykonanej usługi oraz przedstawienia dowodu umocowania do działania w jego imieniu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyżej wymienionego zobowiązania, odpowiedzialność za roszczenia przedsiębiorcy pilotowego z tytułu wykonanej usługi pilotowej ponosi zamawiający.  

e/ Przez zanurzenie letnie statków rozumie się zanurzenie odpowiadające letniej linii ładunkowej (inne niż drzewne linie ładunkowe) wyznaczonej zgodnie z Międzynarodową Konwencją o liniach ładunkowych, a dla statków, którym nie wyznaczono linii ładunkowych, jako T przyjmuje się największe aktualne zanurzenie.

f/ Do obliczania opłat pilotowych zespołów holowniczych nie bierze się pod uwagę wymiarów holowników, za wyjątkiem zespołów holowniczych gdy statek pchający i statek pchany są sztywno połączone w jednostkę zespoloną , którą traktuje się jak samodzielny statek o napędzie mechanicznym.

g/W przypadku zastosowania kilku zmniejszeń lub zwiększeń opłat stosuje się je łącznie.

h/ Wszystkie wyżej wymienione opłaty nie zawierają podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r,(Dz.U. nr 11/93 poz. 50) z późniejszymi zmianami.

i/ Wysokość opłat, wymienionych w pkt. 20 i 21 niniejszej Taryfy /Tabela opłat i Tabela opłat (dla portu Elbląg i innych portów zalewu Wiślanego)/, podlegać będzie waloryzacji, po upływie każdego roku kalendarzowego, o średnioroczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych HICP dla Polski, publikowany przez urząd statystyczny Eurostat, za rok poprzedni, wyłącznie w razie, gdy wskaźnik ten wyniesie powyżej 100. Zmiana wysokości opłat z tytułu waloryzacji nie stanowi zmiany warunków Taryfy. Opłaty, których wysokość zostanie zwaloryzowana w powyższy sposób, będą obowiązywać od dnia 01 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

20. Tabela opłat

Objętość (V) m3 EURO
od do

1

2000

231

2001

3000

281

3001

4000

312

4001

5000

342

5001

6000

396

6001

7000

445

7001

8000

476

8001

9000

528

9001

10000

560

10001

11000

606

11001

12000

660

12001

13000

692

13001

14000

726

14001

15000

757

15001

16000

805

16001

17000

856

17001

18000

888

18001

19000

940

19001

20000

972

20001

22000

1036

22001

24000

1105

24001

26000

1188

26001

28000

1268

28001

30000

1353

30001

32000

1402

32001

34000

1501

34001

36000

1558

36001

38000

1650

38001

40000

1728

40001

42000

1791

42001

44000

1861

44001

46000

1947

46001

48000

1992

48001

50000

2072

Objętość (V) m3 EURO
od do

50001

52000

2162

52001

54000

2241

54001

56000

2309

56001

58000

2374

58001

60000

2456

60001

62000

2507

62001

64000

2592

64001

66000

2654

66001

68000

2738

68001

70000

2789

70001

75000

2886

75001

80000

2953

80001

85000

3036

85001

90000

3128

90001

95000

3214

95001

100000

3315

100001

110000

3397

110001

120000

3482

120001

130000

3582

130001

140000

3659

140001

150000

3759

150001

160000

3838

160001

170000

3923

170001

180000

4025

180001

190000

4101

190001

200000

4203

200001

250000

4281

250001

300000

4359

300001

350000

4469

350001

400000

4546

400001

450000

4609

450001

500000

4781

500001

i więcej

4950

21. Tabela opłat (dla portu Elbląg i innych portów zalewu Wiślanego)

Objętość (V) m3 EURO
od do

1

500

360

501

1000

390

1001

1500

420

1501

2000

450

2001

3000

515

3001

4000

558

4001

5000

600

5001

6000

642

6001

7000

684

7001

8000

727

8001

9000

768

9001

10000

811

10001

11000

853

11001

12000

895

12001

13000

937

13001

i więcej

980

TARYFA

za wynajęcie kutra pilotowego do przewozu osób związanych z eksploatacją statków na akwenach portu morskiego Gdańsk ważna od 1 kwietnia 2024 r.1. Wynajęcie kutra pilotowego następuje poprzez zgłoszenie do Dyspozytora Stacji Pilotowej.

2. Realizacja wynajęcia może nastąpić jeżeli nie koliduje ona z bieżąca pracą Stacji Pilotowej i jest zależna od bieżącego zaangażowania kutrów pilotowych oraz warunków pogodowych.

3. Wysokość opłaty za usługę jest ustalana w EURO i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu poprzedzającym zakończenie usługi wynajęcia kutra pilotowego.

4. Opłata za wynajęcie kutra pilotowego jest uzależniona od odległości liczonej w Mm (milach morskich) jaką przepłynie wynajęty kuter pilotowy.

5. Wysokość opłaty jest liczona:

a) za przepłynięcie odległości do 4 Mm (mil morskich) 200 EUR

b) za przepłynięcie odległości do 6 Mm (mil morskich) 265 EUR

c) za przepłynięcie odległości do 8 Mm (mil morskich) 340 EUR

d) za przepłynięcie odległości do 10 Mm (mil morskich) 400 EUR

oraz każde następne rozpoczęte 2 Mm (mile morskie) dodatkowo 100 EUR

6. Wysokość opłaty za oczekiwanie kutra pilotowego powyżej 30 minut pobiera się opłatę w wysokości 100 EUR za każde rozpoczęte 30 minut.